Family GMs

GM Judit Polgar   GM Susan Polgar   Polgar Parents
  GM Sofia Polgar   GM Yona Kosashvili